Yuki Maeda - Naki Usagi 5
Yuki Maeda - Nishi Shinjuku de Atta Hito 5
Yuki Maeda - Sarasara no Kawa 4
Yuki Maeda - Tokyo Kirigirisu 4
Yuki Maeda - Tokyo Yoi Machi Gusa 5
Yuki Maeda - Tokyo You Turn 5
Total 28