Juuni Kokki - Getu Mei Huu Ei & Zyuuni Genmu-Kyoku 4
Juuni Kokki - Juuni Genmuemaki 25
Juuni Kokki - Kunihiko Ryo - 12 Kokuki Yasougetsuka 10
Juuni Kokki - Kunihiko Ryo - 12 Kokuki Yomogi Yama Enkei 10
Juuni Kokki OST 16
Total 65