Pani Poni Dash! - Girlppi 2
Pani Poni Dash! - Kiiro Vacances 3
Pani Poni Dash! - Roulette Roulette 3
Pani Poni Dash! - Shoujo Q 3
Pani Poni Dash! - Moonlight Love 2
Pani Poni Dash! OST - Gakuen Sai 44
Pani Poni Dash! Vocal Album - Gakuen Tengoku 8
Total 60