Kyou no 5 no 2 OP & ED - Baby Love ~ Yakusoku 6
Total 6